Een dakinstorting ten gevolge van het ontstaan van wateraccumulatie is een te vaak voorkomende oorzaak van schade!
Danny Vestjens heeft een jarenlange ervaring in het beoordelen van de risico’s op wateraccumulatie. In de regio Noord-Limburg kunt u gebruik maken van onze gratis dakinspectie. U krijgt hierbij een advies over het onderhoud of eventueel over een mogelijke reparatie of aanpassing van uw dak om wateraccumulatie te voorkomen.

Inspecteren of instorten?
Hoe het allemaal begon…

Het regent in Nederland vaker en harder. De neerslag neemt, in tegenstelling tot wat men veronderstelt niet toe! Wel valt er meer neerslag in een kortere periode. De afgelopen jaren zijn tijdens dergelijke zware regenbuien enkele daken van grote gebouwen ingestort. Gezien de publieksfunctie van de gebouwen en de hieruit voortkomende maatschappelijke onrust, zijn er over deze instortingen Kamervragen gesteld. Het instorten van lichte platte daken blijkt geen onbekend verschijnsel. Uit de inventarisatie van het VROM blijken vanaf 1990 jaarlijks maar liefst rond de 20 daken in te storten.

Achterstallig onderhoud, ontbreken en willekeurige plaatsing van noodoverlopen, slecht afschot en verstopte overbelaste gemeenteriolen zijn belangrijke factoren welke tot een overbelasting van water op daken kunnen leiden.

Hoe veilig is uw dak? Indien u geen eenduidig antwoord kunt geven, in de zin van onze daken zijn voorzien van een noodoverloopsysteem wat ontworpen is door een constructeur welke de bouwregelgeving goed heeft toegepast, wijst Danny Vestjens Dakwerken u de weg naar zekerheid. Op pragmatische wijze kunnen wij door uitvoering van een dakinspectie voor u vaststellen of uw daken behoren tot de risicogroep wateraccumulatie gevoelige daken. Tijdens de dakinspectie brengen wij het afschot middels een waterpassing in kaart en controleren of de constructie in overeenstemming met het ontwerp gerealiseerd is. Vallen de daken in de risico groep dan schakelen wij eventueel een ter zake kundig constructeur in welke constructieve controleberekeningen maakt en waarmee gezamenlijk op het specifieke dak een noodoverloopsysteem wordt ontworpen.

Noodafvoer

Een noodafvoer is bij het dak een afvoer van hemelwater voor het geval het water door hevige regenval te hoog komt te staan op het dak (of in de dakgoot). Doel van de noodafvoer is het bezwijken van de constructie (zie foto) door waterbelasting te voorkomen.

 • Noodoverlopen bestaan in de vorm van:
 • een dakgoot die over mag lopen
 • een gedeeltelijk verlaagde dakrand
 • de zgn. "brievenbus" of groot rond gat
 • een noodafvoersysteem met afvoeren in het dakvlak.

In verband met overbelasting van de gemeenteriolering tijdens hevige regenval dient een noodafvoer niet op het rioleringsstelsel te worden aangesloten.
Volgens het Bouwbesluit moet ieder dak ook op sterkte en stijfheid worden gecontroleerd met een zgn. "regenwaterbelasting" die is vermeld in de norm NEN 6702 (Belastingen door regenwater en sneeuw, voortgezet in de praktijkrichtlijn NPR6703). Rekening moet worden gehouden met verstopping van de normale regenwaterafvoeren door vuil of door overbelasting van het riool. Het toepassen van noodoverlopen is niet verplicht, maar de laatste jaren zijn er zoveel daken ingestort door wateraccumulatie dat hier meer aandacht aan besteed moet worden.

Wateraccumulatie: wel of niet verzekerd?

In de praktijk blijkt dat gebouweigenaren ervan uit gaan dat ze verzekerd zijn tegen de kosten die ontstaan als gevolg van een dakinstorting door wateraccumulatie. Helaas blijkt voor het merendeel van de gebouweigenaren achteraf dat dit niet het geval is en men zelf voor de kosten moet opdraaien.
Bovenstaande ervaringen zijn opgedaan bij de vaststelling en afwikkeling van de schade. Reden om een aantal verzekeringspolissen nader te beschouwen. Een gemiddelde verzekeringspolis is niet zo uitnodigend geschreven om eens goed door te lezen en te doorgronden. Hiervoor wordt pas de tijd genomen als de schade een gegeven is. Onderstaand enkele voorbeelden uit willekeurige polisvoorwaarden:
Verzekerd is: “Sneeuwdruk en wateraccumulatie. Hieronder verstaan wij instorting, gedeeltelijke instorting of ontzetting van de opstal door sneeuw- of waterbelasting op daken of tegen muren.”

Uitgesloten wordt:
“Schade door sneeuwdruk en wateraccumulatie die voortvloeit uit, of wordt verergerd door constructiefouten van de opstal.” Conclusie: men is niet verzekerd! Aangezien een dak alleen zal instorten ten gevolge van wateraccumulatie als niet voldaan is aan de regelgeving (lees: er zijn constructiefouten aanwezig) hoeft de verzekeraar nooit uit te keren. Opletten dus als gebouweigenaar. In de praktijk verwacht de verzekeraar dat u zelf vaststelt of uw dak niet aan constructiefouten onderhevig is.

Een tweede voorbeeld:

Verzekerd is:
“Sneeuwdruk en wateraccumulatie. Een zodanig zware belasting van het gebouw of deel daarvan door sneeuw en/of accumulatie van water dat het gebouw eronder bezwijkt. De vergoeding bedraagt ten hoogste 500.000 euro, tenzij uit de polis blijkt dat tegen premie een hoger bedrag is verzekerd.”

Uitgesloten wordt:
“Schade door constructiefouten, slecht onderhoud van het gebouw, en verstopping van regenwaterafvoer in geval het gebouw is bezweken onder sneeuwdruk en/of wateraccumulatie.”

Conclusie is hier eveneens: men is niet verzekerd!

Impact van een dakinstorting!

Gebouweigenaren zijn zich niet bewust van de risico’s van een dakinstorting en realiseren zich dus ook niet wat de impact van een dakinstorting is op het bedrijf, respectievelijk de in de bedrijfsruimte in uitvoering zijnde werkzaamheden. Enkele impact voorbeelden:

 • Een dakinstorting leidt tot extreem gevaarlijke situaties voor personen die zich op dat moment in het pand bevinden
 • Na een dakinstorting is de bedrijfshal niet meer bruikbaar
 • Het gebouw wordt door bouw- en woningtoezicht onveilig verklaard en mag vervolgens niet meer worden betreden
 • Herstel van schade naar een functioneel veilig gebouw duurt maanden

Na realisatie van een goed ontworpen noodoverloopsysteem zijn de risico’s van dakinstorting door overbelasting door regenwater niet meer aanwezig en is een veilige situatie gegarandeerd.

Het beperken van waterschade als gevolg van regen, sneeuw en smeltwater en wateraccumulatie door:

 • Regelmatig de dakgoten te laten reinigen.
 • De hemelwaterafvoerleidingen te controleren op verstoppingen.
 • De dakbedekking periodiek te controleren op beschadigingen.
 • De afmetingen en de plaatsing van hemelwaterafvoeren door een deskundige te laten controleren.
 • Het aanbrengen van noodafvoersystemen

In uw regio kunt U dit laten uitvoeren door DV Dakwerken

Neem contact op

2021 01 15 Jordi Burhenne 1